Аҧсны Аҳәынҭқарра
акультуреи аҭоурых-культуратә
ҭынха ахьчареи рминистрра

Министерство культуры и охраны
историко-культурного наследия
Республики Абхазия

 
 
Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа Аҳǝынҭқарратǝ музеи аусзуҩцǝа ирыдылныҳǝалеит амузеи 100 шықǝса ахыҵра 17.05.2017

Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа Аҳǝынҭқарратǝ музеи аусзуҩцǝа ирыдылныҳǝалеит амузеи 100 шықǝса ахыҵра

Акыр иаԥсоу амузеи аусзуҩцǝа!

Аԥсны акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭынха ахьчареи рминистрра ишǝыдырныҳǝалоит Аҳǝынҭқарратǝ музеи 100 шықǝса ахыҵра.

Аҳǝынҭқарратǝ музеи аҭоурых адаҟьақǝа иргǝылсны иаауеит. 100 шықǝса ирылагӡаны Аԥсны еиԥш, уи анҭыҵгьы акультуратǝ еимадақǝа рырӷǝӷǝараҿы ақǝҿиарақǝа аанарԥшит.

Иҟан амузеи азы иуадаҩыз аамҭақǝа, аха амузеи аусзуҩцǝа рыбзоурала, рџьабаала иахьа уажǝраанӡа еиқǝырханы иаажǝгеит.

Амузеи аҟны еиҿкаау аҟǝшақǝеи, афондқǝеи қǝҿиарала аус рыдыжǝулоит, уи инаҷыданы шǝрылахǝуп Аԥсны анҭыҵ имҩаԥысуа еиуеиԥшым акультуратǝ-музеитǝ усмҩаԥгатǝқǝеи аконференциақǝеи.  

Амузеи аҟны еиқǝырханы ишǝымоуп акрызхыҵуа, напыла иҟаҵоу амаҭǝарқǝа, уи, ҳǝарада, амузеи аҟны ада иахьуԥыло маҷуп.

Шǝышықǝса ирылагӡаны амузеи аҟны еидышǝкылеит 250 нызқь инарзынаԥшуа аҭоурыхтǝ-культуратǝ ҭынхақǝа, уи иахьа амузеи аҭааҩцǝа гǝахǝарыла ирыдыркылоит.

Ишǝзеиӷьаҳшьоит ақǝҿиарақǝа, аихьӡара ҳаракқǝа, џьабаала аус здыжǝуло амузеи наунагӡа иамазааит аҿиара. Шǝагымзааит аԥсуа доуҳатǝ культура.


Шьҭахьҟа