Аҧсны Аҳәынҭқарра
акультуреи аҭоурых-культуратә
ҭынха ахьчареи рминистрра

Министерство культуры и охраны
историко-культурного наследия
Республики Абхазия

 
 
Ельвира Арсалиаԥҳа Лев Қьецба идылныҳǝалеит 70 шықǝса ихыҵра 05.05.2017

Ельвира Арсалиаԥҳа Лев Қьецба идылныҳǝалеит 70 шықǝса ихыҵра

Ҳаҭыр зқǝу Лев Мақсим-иԥа!

Аԥсны Аҳǝынҭқарра акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭынха ахьчареи рминистрра гǝык-ԥсыкала ишǝыдырныҳǝалоит 70 шықǝса шǝхыҵреи, Гагратǝи ахǝыҷтǝы хореографиатǝ ансамбль «Афырҭын» 15 шықǝса ахыҵреи.

Акыр шықǝса ҵуеит аԥсуа доуҳатǝ ҟазара амаҵ азыжǝуеижьҭеи, Аҟǝатǝи акультуратǝ ҵараиурҭа, ҳҳǝынҭқарратǝ ансамбльқǝа рҿы џьабаала аус жǝуан.

Шǝаԥшьгарала еиҿкаан Гǝдоуҭатǝи ахореографиатǝ гǝыԥқǝа, урҭ аҟазара абзиабаҩцǝа гǝахǝарыла ирыдыркылон.

Ааԥсарак ҟамҵакǝа иахьа напхгара зышǝҭо ахǝыҷтǝы хореографиатǝ ансамбль «Афырҭын» шǝыбзоурала ҳтǝыла анҭыҵ жǝларбжьаратǝи аҟазаратǝ фестивальқǝа ирылахǝуп. Уаҟагьы шǝааӡамҭацǝа рҟазара ахǝ ҳаракны иршьахьеит. Уи, ҳǝарада, ҳаԥсуа культура аӡыргараҿ акыр аҵанакуеит.

Ишǝзеиӷьасшьоит арҿиаратǝ гǝеизҳара, агǝабзиара, шǝнапы злаку арҿиара аус аҟны аманшǝалара.


Шьҭахьҟа