Аҧсны Аҳәынҭқарра
акультуреи аҭоурых-культуратә
ҭынха ахьчареи рминистрра

Министерство культуры и охраны
историко-культурного наследия
Республики Абхазия

 
 

Аԥсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра
2017 шықәса I-III аквартал
қәа hзы имҩаԥнаго аусмҩаԥгатәқәа

Ианвар

Ацǝыргақǝҵа «Ашықǝсаз иреиӷьу асахьаҭыхҩы» Аԥсны Аҳǝынҭқарра Асахьаҭыхыҩцǝа Реидгыла рцǝыргақǝҵатǝ зал хада аҟны.

Февраль

Февраль 2. Анзор Агǝмаа ишǝҟǝы «Ажǝытǝ Аҟǝа» аӡыргара.

Февраль 8. Жǝларбжьаратǝи акультуратǝ Фазиль Искандер ифонд «Ауаҩы игыларҭа» аӡыргара.

Аҳǝынҭқарратǝ амилаҭтǝ сахьаҭыхымҭақǝа ргалереиа ацǝыргақǝҵақǝа.

Жǝларбжьаратǝи апроект «Аԥсни Европатǝи аҳǝынҭқаррақǝеи рыбжьара акультуратǝ еимадара».

Март

Март 8. Жǝларбжьаратǝи аҳǝса рымш март 8 иазку аныҳǝатǝ концерт.

Март 11. Т. Аџьба ихьӡ зху Аҳǝынҭқарратǝ алитературатǝ премиа анашьаразы ацеремониа. (Апремиа аԥҵаҩы – Аԥсны Аҳǝынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭынха ахьчареи рминистрра).

Март 15. А. Гǝагǝуа иҩымҭақǝа ирызку аԥхьарақǝа. Ашǝҟǝыҩҩы 85шықǝса ихыҵра азгǝаҭара Д. Гǝлиа илитературатǝ мемориалтǝ музеи аҟны.

Март 16. Аԥсны жǝлар рџьынџьтǝылатǝ еибашьра марттǝи ажǝылараан иҭахаз ирызку аконцерт. Р. Гǝымба ихьӡ зху Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониа аҟны.

Март 25. Аԥсны жǝлар рышǝҟǝыҩҩы А. Гǝагǝуа 85-тǝи ииубилеи азгǝаҭара А. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ драматǝ театр аҟны.

Аԥсны Аҳǝынҭқарра Амилаҭтǝ шǝҟǝыԥхьарҭа 95 шықǝса ахыҵра азгǝаҭара.

Апрель

Апрель 11 – аспектакль «Бернардо Альба лыҩны» апремиера С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ драматǝ театр аҟны.

Апрель 13 – аспектакль «Хǝ-хǝылԥазык» апремиера Аҳǝынҭқарратǝ аурыс драматǝ театр аҟны.

Апрель 18 – Аԥсны Асахьаҭыхыҩцǝа Реидгыла Ацǝыргақǝҵатǝ зал хадаҟны ацǝыргақǝҵа.

Апрель 27 – аԥсуа композитор Р. Гǝымба ииубилеи. Р. Гǝымба ихьӡ зху Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониаҟны.

Апрель 28 – Жǝларбжьараьǝи анаукатǝ-практикатǝ конференциа (акультуратǝ сезонақǝа «Аԥсны – Урыстǝыла – 2017» аҳǝаақǝа ирҭагӡаны).

Маи

Маи 9 – Аџьынџьтǝылатǝ еибашьра Ду аҟны Аиааира Амш азгǝаҭара иазку аныҳǝатǝ усмҩаԥгатǝқǝа. В. Г. Арӡында ихьӡ зху Аҳǝынҭқарратǝ аибашьратǝ фырхаҵара амузеи аҟны.

Маи 10-20 – Баграт Шьынқǝба 100 шықǝса ихыҵра иазку ацǝыргақǝҵа Аԥсны Асахьаҭыхыҩцǝа Реидгыла Ацǝыргақǝҵатǝ зал хадаҟны

Маи 12 – Баграт Шьынқǝба 100 шықǝса ихыҵра иазку аиубилеитǝ ныҳǝа С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ драматǝ театр аҟны.

Маи 12-20 – Баграт Шьынқǝба 100 шықǝса ихыҵра иазку аусмаҩаԥгатǝ И. Г. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтǝ шǝҟǝыԥхьарҭаҟны.

Маи 12 – Баграт Шьынқǝба 100 шықǝса ихыҵра иазку агǝалашǝаратǝ хǝылԥазы, ацǝыргақǝҵа, аԥхьарақǝа Д. Гǝлиа илитературатǝ-мемориалтǝ музеи аҟны.

Маи 14 мая – Аԥсны Аҳǝынҭқарра раԥхьатǝи Ахада В. Г. Арӡынба игǝалашǝара иазку ацǝыргақǝҵа И. Г. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтǝ шǝҟǝыԥхьарҭаҟны.

Маи 18 мая – Аҵх амузеи аҟны. Жǝларбжьаратǝи амузеи амш иазку акциа.

Ииун

Ииун 19-21 – Ф. Искандер ихьӡ зху Жǝларбжьаратǝи акультура афестиваль «Ауаҩы игыларҭа» - Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ музеи 100 шықǝса ахыҵра иазкны.

Ииун 7 – Аҟǝатǝи акультуратǝ ҵараиурҭа 60 шықǝса ахыҵра иазку аныҳǝатǝ концерт Р. Гǝымба ииубилеи. Р. Гǝымба ихьӡ зху Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониаҟны.

Амилаҭтǝ сахьаҭыхратǝ галереиа аԥхынтǝи ацǝыргақǝҵа.    

Ииуль

Ииуль 2 – 1992-1993 шықǝсқǝа рзтǝи Аԥсны жǝлар рџьынџьтǝылатǝ еибашьра иазку аҭоурыхҭҵааҩцǝа ҿарацǝа рекспекдициа. В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратǝ фырхаҵара аҳǝынҭқарратǝ музеи.

Ииуль 11, 12, 19 – Жǝларбжьаратǝи афестиваль «Амшынеиқǝатǝи аривиера». Р. Гǝымба ихьӡ зху Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониа.

Ииуль 23 – Абираҟ амш. Ацǝыргақǝҵа. В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратǝ фырхаҵара аҳǝынҭқарратǝ музеи.

Август

Август 6 – Жǝларбжьаратǝи афестиваль «Хьыбла Гьерзмаа шǝаалыԥхьоит…».

Август 12 – «Гранд Опера Гала» С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ драматǝ театр аҟны.

Август 15 – Зхатǝгǝаԥхарала еибашьуаз рымш иазку аныҳǝатǝ усмҩаԥгатǝқǝа. В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратǝ фырхаҵара аҳǝынҭқарратǝ музеи.

Август 25 – Акультуратǝ сезонқǝа «Аԥсны – Урыстǝыла – 2017» аҳǝаақǝа ирҭагӡаны аконцерт Очамчыратǝи Акультуратǝ хан аҟны.

Август 26 – Аԥсны ахьыԥшымра жǝларбжьаратǝи азхаҵара амш иазку аныҳǝатǝ усмҩаԥгатǝқǝа.

   

Сентиабр

Сентиабр 8-15 – Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ музеи аиубилеи. Аконференциа, альбом аӡыргара.

Сентиабр 11-16 – Жǝларбжьаратǝи афестиваль «Пицундатǝи ауарӷантǝ ҵхқǝа». Пицундатǝи ауахǝама аконцерттǝ зал.

Сентиабр 25 – Ахǝбатǝи Жǝларбжьаратǝи аҿар рарт-фестиваль «Аԥшаҳǝаҿы анеи-ааира». И. Г. Папасқьар ихьӡ зху Амилаҭтǝ шǝҟǝыԥхьарҭа.

Сентиабр 30  – 1992-1993 шықǝсқǝа рзтǝи  Аԥсны жǝлар рџьынџьтǝылатǝ еибашьра иазку аныҳǝатǝ усмҩаԥгатǝқǝа.