Аҧсны Аҳәынҭқарра
акультуреи аҭоурых-культуратә
ҭынха ахьчареи рминистрра

Министерство культуры и охраны
историко-культурного наследия
Республики Абхазия

Заалаҳәарақәа

Март мза 30 рзы С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ драматǝ театр аҟны имҩаԥгахоит Аԥсны жǝлар рышǝҟǝыҩҩы, «Ахьӡ-Аԥша» аорден I аҩаӡара занашьоу Алықьса Ноча-иԥа Гогǝуа 85 шықǝса ихыҵра иазку ахǝылԥаз.

Иалагоит асааҭ 18.00 рзы.

Инарҭбааны

 
 
 

Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ музеи 100 шықǝса ахыҵра иадҳǝалоу аусмҩаԥгатǝқǝа реиҿкаареи рымҩаԥгареи рзы иаԥҵоуп аҳǝынҭқарратǝ комиссиа

28.03.2017

Аԥсуа ҳǝынҭқарратǝ музеи 100 шықǝса ахыҵра иадҳǝалоу аусмҩаԥгатǝқǝа реиҿкаареи рымҩаԥгареи рзы иаԥҵоуп аҳǝынҭқарратǝ комиссиа, Аԥсны Аҳǝынҭқарра акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭыхна ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиаԥҳа напхгара зылҭо.

Инарҭбааны

 

Аԥсны Аҳǝынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭынха ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиаԥҳа атеатр аусзуҩцǝа ирыдылныҳǝалеит Жǝларбжьаратǝи атеатр амш

27.03.2017

Адныҳǝалараҿы абас иазгǝаҭоуп: «Ҳаҭыр зқǝу ҳколлегацǝа. Ишǝыдысныҳǝалоит Жǝларбжьаратǝи атеатр амш. Атеатр акыр зҵазкуа аҭыԥ ааннакылоит ҳаԥсҭазаараҿы, иарбеиуеит, иханарҭǝаауеит еиуеиԥшым ацǝаныррақǝа рыла, иҳалаанаӡоит аестетикатǝ гьама.

Инарҭбааны

 

Ауаажǝларратǝ усзуҩы, Д. Гǝлиа ихьӡ зху Аҳǝынҭқарратǝ премиа занашьоу, «Ахьӡ-Аԥша» Аорден аҩбатǝи аҩаӡара занашьоу, ашǝҟǝыҩҩы, апублицист Џьума Аҳǝба 80 шықǝса ихыҵит

22.03.2017

Март 22 рзы В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратǝ фырхаҵара амузеи аҟны имҩаԥысит ахǝылԥаз, Ауаажǝларратǝ усзуҩы, Д. Гǝлиа ихьӡ зху Аҳǝынҭқарратǝ премиа занашьоу, «Ахьӡ-Аԥша» Аорден аҩбатǝи аҩаӡара занашьоу, ашǝҟǝыҩҩы, апублицист Џьума Аҳǝба 80 шықǝса ихыҵра иазку. Ахǝылԥаз еиҿыркааит Аԥсны Аҳǝынҭқарра акультуреи аҭоурых-культуратǝ ҭынха ахьчареи рминистрра.

Инарҭбааны

 

Хǝажǝкырамза 21 аҽны Аҳǝынҭқарратǝ Аԥсны Жǝлар рпоет Б. У. Шьынқǝба иҩны-амузеи аҟны имҩаԥган Жǝларбжьаратǝи апоезиа амш

22.03.2017

Апоезиа амш Аԥсны имҩаԥыргоижьҭеи 6 шықǝса роуп иҵуа. Сынтǝа апоезиа амш иазку арҿиаратǝ хǝылԥызы еиҿыркааит Аԥсны Ашǝҟǝыҩҩцǝа Реидгылеи Б. Шьынқǝба иҩны-амузеи анапхгареи.

Инарҭбааны

 

Р. Ҵǝыџьба ихьӡ зху Очамчыратǝи акультуратǝ хан аҟны имҩаԥысит аныҳǝатǝ концерт

09.03.2017

Апрограмма шьақǝгылан еицырдыруа аоперақǝа рҟынтǝ ариақǝа, афортепианотǝ дует, акǝашаратǝ музика, авальсқǝа рыла.

Инарҭбааны

 

Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониа аҟны имҩаԥысит аныҳǝатǝ концерт

09.03.2017

Март 7 рзы Аԥснытǝи аҳǝынҭқарратǝ филармониа аҟны имҩаԥысит жǝларбжьаратǝи аҳǝса рымш март 8 иазкыз аныҳǝатǝ концерт.

Инарҭбааны

 

Инарҭбааны

 

Новости 1 - 7 of 171
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last All